Urbár

Bývalí urbarialisti obce Lokca pozemkové spoločenstvo so sídlom Lokca č. 167 je zaregistrované odo dňa 29. 2. 1996 na bývalom Obvodnom lesnom úrade v Dolnom Kubíne pod číslom: práv. s.-…/96 s právnou subjektivitou.


Vytvoril D-TVORBA s.r.o. 2014