Urbárska schôdza

18. marca 2016 admin oznamy

Výbor Bývalých urbarialistov obce Lokca, PS Vás pozýva na valné zhromaždenie členov spoločenstva, ktoré sa bude konať dňa 09. apríla 2016 (sobota) o 10:00 hod. v sále kultúrneho domu obce Lokca. Účasť je nutná! Pozvánka (doc).

Program rokovania:

 1. Prezentácia účastníkov od 9.30 do 10.00 hod.
 2. Otvorenie VZ a určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a mandátovej komisie
 3. Správa predsedu spoločenstva o činnosti za rok 2015
 4. Správa odborného lesného hospodára za rok 2015
 5. Správa dozornej rady za rok 2015
 6. Správa mandátovej komisie
 7. Schválenie účtovnej závierky
 8. Rozdelenie zisku
 9. Doplnenie stanov
 10. Nájom gátra
 11. Diskusia
 12. Návrh uznesenia a schválenie uznesenia. 
 13. Záver

Comments are currently closed.


Vytvoril D-TVORBA s.r.o. 2014