Urbárska schôdza

4. marca 2015 admin oznamy

Výbor Bývalých urbarialistov obce Lokca, PS Vás pozýva na valné zhromaždenie členov poločenstva, ktoré sa bude konať dňa 28. marca 2015 (sobota) o 10,00 hod. v sále kultúrneho domu obce Lokca.

Program:

  1. Prezentácia účastníkov od 9.30 do 10.00 hod.
  2. Otvorenie VZ a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Správa predsedu spoločenstva o činnosti za rok 2014
  4. Správa odborného lesného hospodára za rok 2014
  5. Správa dozornej rady za rok 2014
  6. Schválenie účtovnej závierky
  7. Diskusia
  8. Návrh uznesenia a schválenie uznesenia.
  9. Záver

Viac v pozvánke: (doc)

Comments are currently closed.


Vytvoril D-TVORBA s.r.o. 2014